In het kort…
Wij staan voor christelijk onderwijs. Dit vertaalt zich in de waarden en normen in de school en geven dit door Bijbelverhalen, weekopeningen en het vieren van christelijke feesten verder vorm.

MR/SC

MR (medezeggenschapsraad)


De MR bestaat uit twee geledingen:
– een oudergeleding, gekozen door ouders
– een personeelsgeleding, gekozen door het team

 

De MR denkt mee, praat mee en beslist mee. De MR is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van leerlingen en het team. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmings- of adviesbevoegdheden. Binnen onze schoolstichting TrEf onderwijs, functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR vergadert op schoolniveau en de GMR behandelt onderwerpen die voor alle scholen van de stichting van belang zijn. Namens onze school is er één persoon afgevaardigd in de GMR.

 

De MR bestaat uit:

– Anita Braam (ouder)
– Mirjan Jonkman (ouder)
– Ko Hoorn (leerkracht)
– Geralda van Putten (leerkracht)

 

Vanuit onze school wordt er ook een lid aangeleverd voor de GMR. Dit is de gezamenlijke medezeggenschapsraad. De MR, maar dan op stichtingsniveau. Momenteel is hierin een leerkracht actief, dat is Marijke van Pagée.

SC (schoolcommissie)

De schoolcommissie bestaat uit een groep betrokken ouders bij school. Deze commissie vergadert samen met de MR en denken mee in en rondom de school. De schoolcommissie assisteert het team en directeur bij allerlei praktische zaken. Dat kunnen vieringen, feesten, projecten en evenementen zijn. Waar nodig schakelen ze extra ouders in.

 

Op dit moment bestaat de commissie uit:

– Vincent Kleine
– Matthijs Drooglever
– Jolanda Jonker